fbpx
Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen:

Boeken en deelnemen aan een van de lessen of andere activiteiten betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1) Deelname aan de lessen of andere activiteiten is op eigen risico van de deelnemer. Critically Align Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk en geestelijk letsel, verlies of schade gerelateerd aan het volgen van lessen of andere activiteiten georganiseerd door Critically Align Yoga.

1.2) Iedere deelnemer moet fysieke en mentale klachten voor de les melden aan de docent of per e-mail aan info@irisreyesyoga.com.

Raadpleeg bij twijfel je huisarts of specialist.

1.3) Critically Align Yoga is niet aansprakelijk voor verlies, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4) Schade veroorzaakt door de deelnemer, al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik, aan de eigendommen van Critically Align Yoga moet worden vergoed.

Artikel 2 Inschrijving, betaling en deelname aan lessen en activiteiten

2.1) De deelnemer neemt een maandabonnement of koopt een lespas om deel te nemen aan de online yogalessen en activiteiten via het reserveringssysteem Momoyoga, bereikbaar via www.momoyoga.com/criticallyalign/ . Betalingen via Creditcard of Ideal.

2.2) Een abonnement is actief wanneer de deelnemer een opdracht tot automatische incasso in Momoyoga doet via Credit Card of Ideal.

2.3) Een abonnement of lespas van Critically Align Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4) De geldigheid van het jaar- of maandabonnement gaat in op de dag van de eerste les op de boekingsdatum in Momoyoga.

2.5) De geldigheid van de leskaart gaat in op de dag van de eerste les op de boekingsdatum in Momoyoga. Vanaf deze dag is de lespas geldig voor één, twee of zes weken. Lessen die na de bovengenoemde periode niet zijn ingewisseld, komen te vervallen. De deelnemer zal een nieuwe leskaart of een abonnement moeten kopen om een andere les te kunnen volgen.

2.6) Het lesrooster op www.momoyoga.com/criticallyalign/schedule

2.7) Critically Align Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren of de docent die op het lesrooster staat te wijzigen als gevolg van overmacht. In dit geval vindt er geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

2.8) De deelnemer schrijft zich in voor een les of activiteit via de website of App van Momoyoga. Gereserveerde lessen kunnen tot 1 uur van tevoren kosteloos online worden geannuleerd. Na deze periode wordt het abonnement/de abonnementspas in rekening gebracht, ongeacht of de deelnemer wel of niet aan de les heeft deelgenomen.

2.9) Voor andere activiteiten georganiseerd door Critically Align Yoga gelden aangepaste betalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze moeten echter ook geboekt en betaald worden via Momoyoga of een mobiel betaalverzoek.

2.10) Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Annulering kan worden gedaan door de deelnemer in Momoyoga en bevestigd door het sturen van een e-mail naar info@irisreyesyoga.com

Artikel 3 Gemiste lessen wegens vakantie, ziekte of zwangerschap

3.2) De mogelijkheid om een abonnement of leskaart in te halen is een service; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.3) In geval van ziekte langer dan een maand kan de deelnemer het abonnement opzeggen (zie 2.10 voor opzeggingsvoorwaarden).

Artikel 4: Feestdagen, vrije dagen en lesuitval

4.1) Geen lessen op Kerstmis, 31 december en 1 januari.

4.2) Critically Align Yoga heeft het recht om lessen en leslocaties zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

4.3) Critically Align Yoga heeft het recht om zonder opgaaf van redenen deelname van de deelnemer aan lessen of activiteiten te weigeren.

4.4) Critically Align Yoga heeft het recht om te sluiten voor vakantie en persoonlijke redenen. Critically Align Yoga zal dit communiceren via e-mail of in de WhatsApp groep en het Momoyoga weekschema. Deelnemers met een online en on-demand abonnement kunnen de videobibliotheek gebruiken om in hun eigen tempo te oefenen.

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1) Critically Align Yoga verzamelt persoonlijke gegevens van deelnemers om haar bestand bij te houden en betalingsopdrachten en administratie uit te voeren. Critically Align Yoga gaat zorgvuldig om met het verzamelen van persoonlijke gegevens en houdt zich consequent aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2) Critically Align Yoga gebruikt de persoonsgegevens genoemd in artikel 5.1 ook om deelnemers te informeren over activiteiten en eventuele wijzigingen in het lesrooster.

5.3) Critically Align Yoga geeft nooit gegevens van deelnemers door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Meer lezen https://irisreyesyoga.com/privacy-statment/

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Critically Align Yoga behoudt zich het recht voor haar prijzen jaarlijks aan te passen. Critically Align Yoga zal prijsaanpassingen tijdig communiceren.

6.2) Deelnemers kunnen de actuele prijzen bekijken in Momoyoga en op de website van Critically Align Yoga.

6.3) Critically Align Yoga behoudt zich het recht voor om het lesrooster met betrekking tot tijd en programma te wijzigen en een les op elk gewenst moment te annuleren.

6.4) Critically Align Yoga mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Deelnemers kunnen de meest recente Algemene voorwaarden hier vinden: www.momoyoga.com/irisreyesyoga.com

Artikel 7 Opdracht

7.1) Yoga kritisch afstemmen verbindt zich ertoe de gegeven opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Critically Align Yoga betreffende deelname aan lessen, activiteiten, trainingen en consultancy in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze afspraken zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door Critically Align Yoga.

8.3) Geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats of het gebied waar Critically Align Yoga is gevestigd, behoudens hoger beroep.

Kritisch uitlijnen yoga
Van der Palmkade 168
1051RJ Amsterdam
Nederland